Dictionar imobiliar

Dictionar imobiliar

Dictionar imobiliar

Abitatie
Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa.

Act
Document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atesta un fapt, o obligatie, identitatea cuiva.
Exista mai multe categorii de acte:

 • Actul juridic este o manifestare de vointa a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a creea, de a modifica sau de a stinge intre dansii drepturi si obligatii.
 • Actul administrativ este actul care emana de la organele administrative si care poate fi:
  • a) normativ, cand prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general;
  • b) individual, cand are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
 • Actul de administrare este actul prin care un bun este facut producator de venituri fara a fi instrainat.
 • Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunta la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.)
 • Act procesual este actul de dispozitie al organului judiciar.
 • Act procedural este actul prin care se aduce la indeplinire actul procesual.

Act juridic
Este actul autentic care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege de un functionar public, care are dreptul de a functiona in locul unde s-a facut. Cu privire la autentificare, notarul public este competent sa autentifice un act.

Act juridic civil
Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, adica de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (dupa numarul partilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (dupa scopul urmarit), cele cu titlul oneros se impart in comutative si aleatorii, iar cele cu titlu gratuit in liberalitati si acte dezinteresate; acte constitutive, translative si declarative (dupa efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile sa fie valabil incheiate ele trebuie sa indeplineasca anumite conditii de fond, iar cand actul este solemn, trebuiesc indeplinite si conditii de forma.

Act sub semnatura privata
Mijloc de proba din categoria inscrisurilor care cuprinde pe langa continut si iscalitura partilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mana, la masina, imprimat, cu exceptia testamentului olograf care trebuie sa fie scris in intregime de mana testatorului. Actele sub semnatura privata spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obtinerea unei hotarari judecatoresti.

Acte necesare unei tranzactii imobiliare
 • actul de dobandire a imobilului este contractul de vanzare-cumparare incheiat intre vanzator si cumparator
 • extrasul de carte funciara autentic eliberat de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara la cererea notarului in a carei raza teritoriala se afla imobilul
 • certificat fiscal eliberat de primarie
 • actele de identitate (buletin, pasaport, permis de conducere)
 • certificat de casatorie (daca este cazul)

Afini
Persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitatea este un termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot.)

Amprenta la sol
Este suprafata construita la nivelul solului.

Antecontract
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil.

Arvuna
Este o conventie accesorie vanzarii avand ca obiect o suma de bani pe care una din parti o da celeilalte parti cu ocazia incheierii unui contract de vanzare-cumparare, ca o garantie ca se va perfecta contractul.

Autorizatia de Constructie (P.A.C.)
Autorizatia de constructie este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor si in baza caruia se pot executa lucrari de constructii.

Autorizatia de Demolare (P.A.D.)
Autorizatia de demolare este actul de autoritate al Administratiei publice locale, pe baza caruia se permite desfintarea integrala sau partiala a unui imobil, in vederea re-construirii si re-proiectarii unei constructii noi. Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

Avans
Suma de bani, parte din pretul imobilului, platita cu anticipatie de cumparator, suma care - in functie de prevederile contractului - poate fi pierduta de partea care nu si-a indeplinit obligatiile contractuale.

Birou de carte funciara
Compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.

Bunuri comune
Este un regim stabilit de lege sau cu acordul partilor cu privire la bunurile lor. In conformitate cu Codul familiei, bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare dintre soti, sunt, de la data dobandirii lor, bunuri comune ale sotilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fara a distinge daca sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.

Cadastre de specialitate
Subsisteme de evidenta si inventariere sistematica din punct de vedere tehnic si economic a bunurilor imobile, specifice unor domenii de activitate, cu scopul administrarii lor rationale. Dintre acestea se disting:

 • a) cadastrul agricol - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor agricole pe categorii si subcategorii de folosinta, specificand natura solului, panta, pretabilitatea la anumite culturi, clasa de calitate, venitul net etc.;
 • b) cadastrul forestier - evidenta si inventarierea sistematica a fondului forestier national si a amenajamentelor silvice, specificand suprafata, esenta lemnoasa, varsta, consistenta masei lemnoase etc., precum si informatii referitoare la sol, relief si clima;
 • c) cadastrul cailor ferate - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei feroviare;
 • d) cadastrul drumurilor - evidenta si inventarierea terenurilor, constructiilor, instalatiilor si starii retelei de drumuri;
 • e) cadastrul porturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane, platformelor tehnologice etc., care deservesc unitatile portuare;
 • f) cadastrul aeroporturilor - evidenta si inventarierea sistematica a terenurilor, constructiilor, instalatiilor, cailor de transport, retelelor subterane si supraterane etc., care deservesc aeroporturile;
 • g) cadastrul apelor - evidenta si inventarierea apelor, a terenurilor acoperite de ape si stuf precum si a instalatiilor care le deservesc, organizate pe bazine hidrografice, specificand suprafata, calitatea, folosinta, instalatiile de transport si exploatare, de protectie si ameliorare a calitatii, precum si conditiile de relief si clima;
 • h) cadastrul fondului imobiliar - evidenta si inventarierea corpurilor de proprietate din localitati, specificand, pentru constructii, folosinta, materialele de constructie, structura, regimul de inaltime, fundatia, suprafata, dotarile, starea;
 • i) cadastrul retelelor edilitare (apa, canalizare, termoficare, gaz, electrice, telefonice) - evidenta si inventarierea retelelor edilitare si a instalatiilor care le deservesc, specificand amplasamentele, traseele, dimensiunile, materialele de constructie, parametrii tehnici, starea.

Cadastru
Sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor de proprietate.

Capacitate de folosinta (capacitate subiectivala) a persoanei fizice
Expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept. In alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii. Capacitate de folosinta a persoanei juridice Aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este inalienabila.

Carte funciara (C.F.)
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. Cartea funciara se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati.

Categorie de folosinta a terenului
Caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului in functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera etc.)

Certificat de mostenitor
Este un titlu in temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor. El se elibereaza pe baza incheierii finale, data in cadrul procedurii succesorale notariale, de catre notarul in raza caruia defunctul a avut ultimul domiciliu. Certificatul cuprinde referiri la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

Certificatul de Urbanism (C.U.)
Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului - spre exemplu: caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite (inaltimea maxima a cladirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de cladire, retragerile fata de limita proprietatii etc.), precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

Certificatul fiscal
Document care se elibereaza de catre Directia Taxe si Impozite si care nu constituie titlu de proprietate, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat.

Clauza contractuala
Stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in continutul contractului lor.

Codificare cadastrala
Operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a corpurilor de proprietate in raport cu proprietarul.

Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T.)
Exprima raportul dintre Suprafata Construita Desfasurata a tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).

Comunitate de bunuri
Sunt bunurile dobandite in timpul casatoriei si intra sub incidenta comunitatii de bunuri, adica se prezuma ca sunt bunuri comune. In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imbile. In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilat sot. In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot incheia valabil doar cu consimtamantul expres al ambilor soti.

Concesiune
Operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat. Concesiunea poate fi acordata in forme diferite. Concesionarea se face in baza unui contract prin care o persoana, numita concedent, transmite pentru o perioada determinata, de cel mult 99 de ani, unei alte persoane, numita concesionar, care actioneaza pe riscul si pe raspunderea sa, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.

Constructie
Proprietate sau o parte dintr-o proprietate construita cu o utilizare distincta pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, in indiviziune. Aceasta poate fi o cladire intreaga sau parti dintr-o cladire, cu una sau mai multe intrari. Fiecare intrare are o adresa.

Contract
Act juridic civil constand in acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane, incheiat in scopul de a crea, modifica sau stinge intre ele drepturi si obligatii.

Contract de antrepriza
Este un contract care se incheie intre antreprenor (meserias, intreprinzator), care se obliga sa execute pe riscul sau o anumita lucrare pentru cealalta parte numita client, in schimbul unui pret. Este frecvent intalnita in practica antrepriza de constructii. Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executarii revine antreprenorului sau cade exclusiv in sarcina clientului.

Contract de comision
Este contractul prin care o persoana fizica sau juridica (numita comisionar), se obliga sa savarseasca pe numele sau, dar pe cheltuiala altei persoane (numita comitent) un act juridic, (ex. depunerea in consignatie a unui bun in vederea vanzarii) in schimbul unei remuneratii (numita comision), calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

Contract de comodat
Un contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura, in individualitatea sa. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral si de regula genereaza obligatii numai pentru comodatar.

Contract de donatie
Este un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care o persoana numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

Contract de intretinere
Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoana (numita intretinut) transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o suma de bani (numita capital) unei alte persoane numita intretinator, care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina. Este asimilat, uneori, contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere.

Contract de locatiune
Un contract in baza caruia o persoana, numita locator, se obliga sa asigure altei persoane, numita locatar (chirias), folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

Contract de mandat
Contract prin care o persoana, numita mandatar, se obliga sa incheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numita mandant, pe care il reprezinta in baza imputernicirii date. De regula are forma unui inscris numit procura sau imputernicire (chiar delegatie).

Contract de renta viagera
Contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia.

Contract de schimb
Este un contract prin care partile, numite copermutanti, isi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru.

Contractul de sublocatiune
Acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune, subinchiriaza acel bun unui tert (numit sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.

Contract de vanzare-cumparare
Este un contract prin care una din parti (numita vanzator) transfera proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (numita cumparator), care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut.

Corp cladire
Parte componenta a unei cladiri, delimitata dupa urmatoarele criterii: sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori; intrarea separata in cladire; independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate.

Corp de proprietate
Una sau mai multe parcele alipite, apartinand aceluiasi proprietar.

Cota-parte din partile de folosinta comuna (Cota indiviza)
Reprezinta cota de proprietate care ii revine fiecarui apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna (casa scarii, casa liftului etc.) si este inscrisa in titlul de proprietate. Suprafata construita a unui apartament include si acesta cota-parte.

Debitor
Persoana fizica sau juridica care datoreaza creditorului marfuri sau sume de bani; datornic.

Delimitare cadastrala
A unitatii administrativ-teritoriale - lucrare distincta la introducerea cadastrului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, constand in: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea intregului traseu al hotarului unitatii administrativ-teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului si marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, intocmirea actelor si documentatiei tehnice de delimitare.

Detinatori de terenuri
Titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra acestora sau cei care potrivit legii civile au calitatea de posesori ori detinatori precari.

Dol
Consta in inducerea in eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, ori dolosive cu scopul de a incheia un act juridic, un contract sau un alt act. Daca nu s-ar fi intrebuintat astfel de mijloace viclene, persoana care a fost dusa in eroare nu ar fi incheiat acel act. Dolul este unul din elementele care afecteaza caracterul liber al consimtamantului.

Drept de abitatie
Drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

Drept de creanta
Exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.

Drept de ipoteca
Drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.

Drept de preemtiune
Facilitate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

Drept de proprietate
Drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu respectarea legislatiei existente.

Drept de proprietate privata
Drept apartinand numai persoanelor fizice care isi pot exercita, asupra imobilelor din proprietatea privata, toate prerogativele dreptului de proprietate, adica posesia, folosinta si dispozitia din putere proprie si in interesul satisfacerii nevoilor personale.

Drept de servitute
Drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

Drept de superficie
Drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana numita superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

Drept de uz
Este un drept de uzufruct limitat, care ii confera titularului sau posibilitatea de a-l folosi si de a-i culege "fructele" dar numai in masura in care sunt necesare pentru satisfacerea trebuintelor lui si ale familiei lui.

Drept de uzufruct
Drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

Drept real
Dreptul absolut, adica opozabil tuturor, pe care titularul il exercita direct asupra bunului, fara a fi necesara interventia altor persoane.

Drepturi reale imobiliare
Drepturi care au o existenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau de creanta.

Drepturi reale imobiliare accesorii
Drepturi reale imobiliare care servesc ca o garantie reala a unor drepturi de creanta si au o existenta juridica subordonata drepturilor reale imobiliare principale. Din acestea fac parte: ipoteca, amanetul si unele privilegii imobiliare.

Entitati de baza
Ale sistemului de evidenta a cadastrului general - parcela, constructia si proprietarul.

Evictiune
Termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.

Extras de carte funciara
Document care se elibereaza de catre Birourile de Carte Funciara ale Judecatoriilor, pentru imobilele situate in raza teritoriala de activitate a acestora, fiind dovada faptului ca vanzatorul nu a mai instrainat sau ipotecat apartamentul. Pentru eliberarea Certificatului de Sarcini este obligatoriu ca toate actele de baza sa fie transcrise in Registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare.

Extravilan
Partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

Fond funciar
Totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza carora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al Romaniei etc.).

Gaj
Contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

Garant
Persoana sau institutie care garanteaza cu averea sa pentru cineva sau ceva.

Garantie
Obligatie in virtutea careia o persoana sau o institutie raspunde de ceva; mijloc legal prin care se asigura executarea unei obligatii (materiale).

Girant
Cel care gireaza, care transmite un titlu de cretit (cambie, cec etc.) unei alte persoane (giratar).

Imobil
Parcela de teren cu sau fara constructii, cladire, casa.

Inchiria
A lua sau a da in folosinta un bun, in schimbul unei chirii. Inopozabilitate Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.

Intabulare
Inscrierea in Cartea Funciara la Birourile de Carte Funciara ale Judecatoriilor, pentru imobilele situate in raza teritoriala de activitate a acestora, a dreptului de proprietate si celorlalte drepturi reale asupra unui imobil.

Intravilanul localitatii
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate. Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

Ipoteca
Garantie reala si accesorie care nu deposedeaza pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea da posibilitatea creditorului sa urmareasca bunul pentru a primi creanta sa cu preferinta.

Locuinta
Casa, constructie in care locuieste sau poate locui cineva; domiciliu.

Mandat
Este un contract in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.

Mostenitor
Persoana care mosteneste sau urmeaza sa mosteneasca averea defunctului, avand drept la succesiune. Exista mai multe categorii de mostenitori:

 • mostenitori legali (vin la mostenire in temeiul legii);
 • mostenitori testamentari (dobandesc mostenirea pe baza unui testament);
 • mostenitori contractuali (mostenesc in temeiul unui contract).

Nulitate
Reprezinta o sanctiune care lipseste actul juridic de efectele sale firesti sau de o parte a acestora atunci cand actul juridic a fost incheiat cu nerespectarea conditiilor de valabilitate sau cu incalcarea unor dispozitii legale imperative.

Numerotare cadastrala
Operatiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.

Numerotare topografica
In cadastru - operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

P.U.D.-ul sau P.U.Z.-ul
Sunt solicitate:

 • daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD sau PUZ deja aprobat;
 • daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini conditiile de construire, este necesara intocmirea unui PUD;
 • daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUZ sau PUD existent si aprobat.


Solicitantul unui Certificat de Urbanism este obligat sa comande proiecte de urbanism necesare organelor de avizare, pe cheltuiala sa, insa beneficiarul acestor proiecte (PUZ, PUD) este administratia locala, indiferent de cine plateste intocmirea acestora.

Parcela
Suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit, avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.

Parti
Persoanele care participa la incheierea actului juridic, personal sau prin reprezentanti si in privinta carora se produc efectele actului juridic.

Partida cadastrala
Suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar in cuprinsul unei unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras sau municipiu).

Plan cadastral de ansamblu
Produs derivat obtinut prin generalizarea continutului planului cadastral de baza. Se intocmeste, de regula, pentru o unitate administrativ-teritoriala si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

Plan cadastral de baza
Plan tematic intocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.

Plan topografic
Reprezentare conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta.

Planul Urbanistic de Detaliu (P.U.D.)
Reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatiile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

Planul Urbanistic General (P.U.G.)
Este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementari si regulament local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.)
Este un proiect care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism (permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o faza premergatoare realizarii investitiilor, prevederile acestuia realizandu-se etapizat in timp, functie de fondurile disponibile).

Poprire
Modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Posesor
Persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta obtinute in baza dreptului de proprietate.

Probe
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

Procentul de Ocupare al Terenului (P.O.T.)
Exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (ex. POT = 15%); POT-ul genereaza astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (ex. in cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 50%, atunci vom putea construi pe jumatate din suprafata lotului). Procentul de Ocupare al Terenului se stabileste functie de destinatia zonei in care urmeaza a fi amplasata constructie si functie de conditiile de amplasare in teren. Procentul de Ocupare al Terenului (POT) se completeaza cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT), cu Regimul de Aliniere la strada si cu Regimul de Inaltime, si formeaza un ansamblu de valori obligatorii in autorizarea executarii constructiilor, de care orice proprietar si orice arhitect trebuie sa tina cont.

Promisiune de contract
Conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent.

Promisiune de vanzare
Se deosebeste de contractul de vanzare-cumparare, in primul rand prin natura obligatiei la care ii da nastere: adica obligatia de a face si nu obligatie de a da, (respectiv de a transfera proprietatea asa cum se intampla in cazul contractului).

Proprietar
Persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Publicitate imobiliara
Sistem de inscriere in documente publice a corpurilor de proprietate impreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara.

Punctul geodezic
Elementul din reteaua geodezica materializat in teren, pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire si cu fisa de descriere.

Registru cadastral
Documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul unitatii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan - extravilan etc.

Renta viagera
Reprezinta dreptul unei persoane numita credirentier, de a primi periodic, atata timp cat traieste o suma de bani numita renta, de la o alta persoana numita debirentier.

Retea geodezica
Totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie-trilateratie (RTT), pentru pozitionarea in plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG) pentru pozitionarea altimetrica. Reteaua de triangulatie-trilateratie (RTT) este formata din puncte situate pe o anumita suprafata, incadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat determinari astronomice si/sau directii azimutale, distante zenitale si lungimi de laturi, pe baza carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistem unitar de referinta.

Revocare
Este o sanctiune de drept civil care consta in inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.

Reziliere
Termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul executarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia.

Rezolutiunea contractului
Desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare "uno ictu", la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.

Scadent
Ajuns la termenul prevazut; care expira, care trebuie onorat.

Schita corpului de proprietate
Documentul grafic ce se intocmeste odata cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scara convenabila, pe care se inscriu datele de localizare si de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinta a parcelelor, constructiile, precum si vecinatatile acestora.

Sector cadastral
Diviziune tehnica cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri etc.), care nu sufera modificari curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.

Sistemul informational al cadastrului
Organizarea de baze de date grafice si alfanumerice de evidenta tehnica, economica si juridica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

Subrogatie
Procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandeste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul.

Sulta
Suma de bani care se da unuia dintre copermutanti (partile din contractul de schimb se numesc copermutanti), in cazul in care bunurile care se schimba nu sunt de valoare egala. In cazul contractului de schimb imobiliar sunt aplicabile regulile de la vanzare-cumparare cu luarea in considerare a unor exceptii prevazute de lege.

Suprafata construita
Reprezinta suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.

Suprafata desfasurata
Reprezinta suma suprafetelor construite pentru toate nivelurile. Daca imobilul are numai parter, atunci suprafata desfasurata este suprafata amprentei la sol a constructiei. In cazul imobilelor cu mai multe niveluri, suprafata desfasurata este chiar suprafata construita. In acest caz, uneori, prin suprafata construita se intelege suprafata amprentei construictiei.

Suprafata locuibila
Reprezinta suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.

Suprafata utila
Reprezinta suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor din imobil (fara ziduri sau posibili stalpi interiori), asa cum este inscrisa in actul de proprietate sau in contractul de vanzare-cumparare. Ea cuprinde camere de zi, dormitoare, bai, WC-uri, bucatarii, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu cuprinde suprafata logiilor si a balcoanelor, nisele de radiatoare, precum si suprafetele ocupate de sobe si de cazane de baie. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.

Suprafata totala
Reprezinta suma dintre suprafata utila si suprafata logiilor si a balcoanelor. Aceasta este nedefinita in Legea locuitei din Romania, dar am ales sa o introducem si sa o folosim pentru usurinta realizarii unor statistici nationale.

Suprafata totala teren
Reprezinta suma dintre suprafata de teren pe care se va realiza constructia (numita amprenta la sol) si suprafata de teren liber (curtea).

Teren
Intindere de pamant delimitata.

Terti
Persoane complet straine de actul juridic, adica persoane carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

Testament
Act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin care o persoana (numita testatorul) dispune de intregul sau patrimoniu sau parte din el, dupa incetarea sa din viata. Este unul din modurile de a instraina cu titlul gratuit proprietatea.

Urbanism
Act prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

Uzufruct
Drept real in temeiul caruia o persoana, numita uzufructuar, poate folosi un lucru care apartine altei persoane numita nudul proprietar si sa beneficieze si de foloasele bunului respectiv, sa-i culeaga roadele avand insa obligatia de a conserva substanta proprietatii si la incetarea acestui drept sa restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobandeste prin uzucapiune.

Vicii ascunse
Desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut.